Ontslagbrief werknemer

Een ontslagbrief schrijven als werknemer, oftewel ontslag nemen bij een bedrijf.

Wanneer een werknemer wil ophouden met werken bij een organisatie is het eenvoudigweg een kwestie van het ontslag indienen bij de werkgever.

Er zijn enkele belangrijke zaken waar rekening gehouden mee dient te worden. 
Eén van de meest belangrijke zaken is correct om gaan met data en andere informatie, zoals de ontslagdatum en de opzegtermijn (met de datum wanneer het afloopt). 

Het niet in acht nemen van de opzegtermijn kan resulteren in financiële schade die de werkgever bij de werknemer kan verhalen.

Het is verder ook aan te raden om de bedrijfsnaam te vermelden, voor de duidelijkheid en goede orde.  Zo bestaat er geen twijfel wanneer en in welke organisatie een ontslag dient te geschieden.

Deze website biedt verscheidene voorbeelden van ontslagbrieven die bovendien ook helemaal naar wens zelf aangepast en gebruikt mogen worden.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden. Oontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) dient ingevuld te worden. Uiteraard is alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte [mevrouw/heer naam/afdeling persooneelszaken],

Hierbij wil ik u informeren dat ik per [datum] mijn dienstverband wil beëindigen en hiermee effectief mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Overladen met twijfels en met een heel slecht gevoel wil ik iedereen bedanken en bij deze melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn werkzaamheden zou willen beëindigen, waarmee ik zodoende mijn ontslag aanbied.  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

Ik heb mijn tijd als bijzonder prettig en leerzaam ervaren, maar wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt om mijn werk bij dit bedrijf te beëindigen. Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Er wordt geen reden van het ontslag gegeven in de bovenstaande voorbeelden. 
Hoewel dit vaak niet nodig is, tenzij de werkgever hierom vraagt, is het wel aan te raden en zeker waar het een prettig zo niet vriendschappelijk dienstverband betrof. Ook kan dit tijd en moeite besparen, met mogelijke vervolgbrieven.

Los van de bovenstaande beweegredenen is er ook nog een ander belangrijk aspect, dat dikwijls uit het oog verloren wordt: organisaties, zeker die zich in hetzelfde vakgebied begeven, staan geregeld in contact met elkaar.

Bij een harde breuk met de werkgever bestaat de kans dat dit wellicht ook bij andere bedrijven bekend wordt, wat een toekomstige sollicitatie wellicht kan bemoeilijken.

Probeer dergelijke problemen te vermijden, of tenminste te minimaliseren door een zo vriendelijk mogelijke houding aan te nemen, ook ten tijde van het ontslag.

In het informele voorbeeld wordt getutoyeerd, met de aanname dat de heersende cultuur in de desbetreffende organisatie het toelaat.  Desnoods kan formeler taalgebruik gebezigd worden of simpelweg andere persoonlijke voornaam woorden gebruikt worden.

Ongeacht het soort organisatie en de cultuur die er heerst moet de werknemer zich realiseren dat een brief niet altijd belandt bij een bepaald persoon.  Deze persoon kan een onbekende zijn voor de werknemer.  Tutoyeer een vreemde liever niet, als vuistregel, zeker in het geval van twijfel. 

Beleefdheid tonen is beter dan het tegenovergestelde, zelfs als dit misschien ietwat formeel tot uiting komt. In het ergste geval kan een te formele brief verbazing tot lichte verontwaardiging oproepen, maar vooral wanneer de werknemer voorheen direct en informeel communiceerde en dan omschakelt naar zeer formeel.

Uiteindelijk zal de gemiddelde werkgever hier begrip voor hebben en beseffen dat een ontslag, zeker voor de werknemer, immers een serieuze aangelegenheid en wat zo tot uiting komt.  

Diverse andere voorbeelden van ontslagbrieven zijn op deze website te vinden. De formuleringen daaruit zijn uitwisselbaar of te gebruiken om de formuleringen uit bovenstaande voorbeelden desnoods mee aan te vullen.