Ontslagvergoeding

Het kan een keer gebeuren dat je wordt ontslagen.
Maar hoe zit het dan met de ontslagvergoeding?

ontslagbriefvoorbeelden

In veel gevallen heb je dan recht op een ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding wordt ook wel een gouden handdruk of exit-regeling genoemd.

Per juli 2015 zijn er wat zaken omtrent de ontslagvergoeding gewijzigd en wordt er vaak gesproken over een transitievergoeding.

De transitievergoeding is er om te compenseren voor het ontslag en om de periode die iemand nodig heeft om een nieuwe baan te vinden te overbruggen.

Als je minimaal 2 jaar in dienst bent geweest bij een bedrijf en na deze periode word je ontslagen of wordt je contract niet verlengd, dan heb je in principe recht op een transitievergoeding.

Deze vergoeding kan ook gezien worden als een soort schadevergoeding. De schade kan namelijk ontstaan doordat de werknemer ontslagen wordt, verplicht minder uren moet werken of een lagere functie krijgt.

Het is mogelijk dat de ontslagvergoeding kan worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Indien dit niet mogelijk is kan de kantonrechter de ontslagvergoeding bepalen. De kantonrechter wordt vaak ingeschakeld wanneer de werkgever en werknemer onenigheid hebben over het ontslag.

Wanneer werkgever en werknemer onder goede omstandigheden uit elkaar gaan, is er altijd wel sprake van een ontslagvergoeding. De werkgever doet vaak het eerste bod.

Zodra het eerste bod is gedaan starten de onderhandelingen. De werkgever doet namelijk een tegenbod en dan is de werkgever weer aan zet.

Deze onderhandelingen blijven net zo lang doorgaan totdat beide partijen het eens zijn. Indien u zelf geen goede onderhandelaar bent is het verstandig om een specialist in te schakelen, die u kan helpen bij het onderhandelingsproces.

Toch zijn er situaties waar geen sprake is van ontslagvergoeding.

U komt niet in aanmerking voor ontslagvergoeding wanneer u ontslagen wordt in uw proeftijd, bij ontslag op staande voet of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. Ook als uw werkgever op het randje van faillissement is krijgt u geen ontslagvergoeding.

De voorwaarden

Je hebt als werknemer recht op de transitievergoeding als je een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 maanden hebt gehad. Het is daarbij een vereiste dat het contract door je werkgever is beëindigd of op verzoek van het bedrijf is ontbonden.

Als je zelf je baan opzegt, dan heb je in de meeste gevallen geen recht op een transitievergoeding.

Alleen als je werkgever nalatig is geweest of wanneer er sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever, waardoor je je genoodzaakt ziet om op te zeggen, dan kun je aanspraak maken op een transitievergoeding.

Ook bij tijdelijk contract

Ook als je geen vast contract hebt, dan heb je recht op een transitievergoeding, mits je voldoet aan de eisen dat de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden geduurd heeft en dat het de keuze is van je werkgever om het contract te beëindigen.

Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat de 24 maanden binnen één contract vielen.

Ook als je meerdere tijdelijke contracten hebt gehad die op elkaar aansloten en samen 2 jaar hebben geduurd, dan heb je recht op ontslagvergoeding.

Als jij zelf het contract niet wilt voorzetten, wegens ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever of nalatigheid, dan heb je eveneens recht op een transitievergoeding.

Hoe hoog is de vergoeding?

Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe hoog jouw ontslagvergoeding zal zijn. De transitievergoeding wordt gebaseerd op twee factoren, namelijk je maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent geweest bij het bedrijf.

De hoogte van de ontslagvergoeding is over de eerste 10 jaar dat je in dienst bent geweest een derde van je maandloon per jaar dat je in dienst was.

Na 10 jaar is de vergoeding hoger. Dan is de vergoeding een half maandloon per jaar dat je in dienst bent. Er is echter wel een maximum. Per 2016 is een transitievergoeding maximaal € 76.000 of een vergoeding die gelijk staat aan maximaal je loon over 12 maanden, indien dit hoger is dan € 76.000. Het maximumbedrag wordt ieder jaar aangepast.

Ben je 50 jaar of ouder?

Als je op het moment dat je dienstverband wordt beëindigd 50 jaar of ouder bent en je bent daarbij minimaal 10 jaar in dienst, dan geldt een tijdelijke regeling. De transitievergoeding is een maandloon per jaar dat je in dienst bent geweest na je 50ste. Deze tijdelijke regeling is geldig tot 1 januari 2020.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kan het zijn dat de cao die bij een bedrijf wordt gehanteerd afwijkt van de algemene regels ten aanzien van de ontslagvergoeding. Het is dan wel een vereiste dat je een gelijkwaardige voorzienig krijgt.

Er zijn ook gevallen dat de hoogte van de ontslagvergoeding wordt berekend met de zogeheten kantonrechtersformule. Vanwege deze uitzonderingen kan het handig zijn om een jurist in de arm te nemen die je precies kan vertellen waar je recht op hebt. Voor mensen met lage inkomens zijn er ook opties om gratis of heel goedkoop juridisch advies te krijgen.

Wanneer heb je geen recht op de transitievergoeding?

Er zijn ook gevallen waarin je helaas geen recht hebt op een transitievergoeding. Als je korter dan 2 jaar in dienst bent geweest of zelf besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan heb je bijvoorbeeld geen recht op de ontslagvergoeding. Als je wordt ontslagen vanwege nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen, dan heb je eveneens geen recht op een transitievergoeding.

Dit is in ieder geval aan de orde als je zulk ernstig gedrag hebt vertoond dat ontslag op staande voet volgt. Als je jonger bent dan 18 jaar en je werkte minder dan 12 uur per week heb je geen recht op een vergoeding. Hetzelfde geldt als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Ontslag bij faillissement

Als je werkgever failliet is verklaard, als er sprake is van een schuldsaneringsregeling of als er surseance van betaling is aangevraagd, dan heb je eveneens geen recht op een transitieregeling.

Collectief ontslag

Men spreekt van collectief ontslag wanneer een grote groep werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Er zijn drie indicaties die aangeven als het om collectief ontslag gaat. De eerste indicatie is dat er minimaal twintig werknemers betrokken zijn bij het ontslag.

Een tweede indicatie is dat de ontslagen vallen binnen een periode van drie maanden. Als laatst gaat het om collectief ontslag wanneer de werknemers werkzaam zijn binnen een district van het UWV werkbedrijf. Ook bij collectief ontslag krijgen werkgevers vaak een ontslagvergoeding mee. Let zelf goed op de hoogte van de ontslagvergoeding.

Bereken de vergoeding met de kantonrechtersformule. Het kan namelijk zijn dat de ontslagvergoeding, volgens sociaal plan of afvloeiingsregeling, lager is dan de uitkomst van de kantonrechterformule.

Gouden handdruk

Een gangbare term voor ontslagvergoeding is de gouden handdruk. U dient als werknemer goed te onderhandelen met de werkgever over de manier waarop de gouden handdruk wordt uitbetaald.

Zo zijn er verschillende opties waarvoor u de gouden handdruk kunt gebruiken. Zo kunt u de gouden handdruk gebruiken als aanvulling op het inkomen. Ook kunt u de gouden handdruk gebruiken voor het beschermen van uw toekomst.

Een andere mogelijkheid is om de ontslagvergoeding meteen te laten uitbetalen en direct belasting te betalen.

Die laatste mogelijkheid is handig wanneer u nog bepaalde schulden wilt aflossen of wanneer u een grote aankoop wilt doen. Het nadeel is echter wel dat u ook belasting moet betalen over dit bedrag. De gouden handdruk wordt bij uw inkomen opgeteld, zodat u dus al gauw in de hoogste belastingschijf van 52% uitkomt. 

Door gebruik de maken van de stamrecht regeling kunt u het betalen van belasting over uw ontslagvergoeding uitstellen. Op deze manier betaalt u geen belasting bij het ontvangen van de gouden handdruk maar pas wanneer u daadwerkelijk, periodieke uitkeringen ontvangt van uw stamrecht product (zoals het stamrecht BV).

Berekenen ontslagvergoeding

U kunt zelf uw ontslagvergoeding berekenen. De hoogte van deze vergoeding verschilt per situatie. Deze vergoeding  wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule.

Deze formule bestaat uit drie elementen. A is het aantal gewogen dienstjaren van de werknemer, B staat voor de beloning (vakantietoeslag) en C is de correctiefactor.

De correctiefactor wordt bepaald door de kantonrechter. Hieronder vindt u een stappenplan voor het berekenen van uw ontslagvergoeding. Indien u de hoogte van de correctiefactor niet weet kunt u de 1 laten staan. Lees hier meer over op kantonrechtersformule.

Stap 1: Gewogen aantal dienstjaren berekenen

Voor het berekenen van het gewogen aantal dienstjaren gebruikt u niet zomaar het totale aantal dienstjaren, maar maakt u gebruik van de volgende berekening:

Gewogen aantal dienstjaren = (aantal dienstjaren t/m 34e levensjaar) *0.5 +  (aantal dienstjaren van 35 t/m 44e levensjaar) * 1 + (aantal dienstjaren van 45 t/m 54e levensjaar) * 1.5 + (aantal dienstjaren vanaf het 55e levensjaar) * 2

Stap 2: Bruto maandinkomen bepalen

Het bruto maandinkomen is uw bruto maandsalaris, vermeerderd met 1/12 van de jaarlijkse toeslagen zoals vakantiegeld.

Stap 3: Correctiefactor

Deze factor meet de “verwijtbaarheid” van het ontslag van beide kanten. Standaard is deze factor 1. Maar deze daalt naarmate het ontslag meer de schuld is van de werknemer, en stijgt wanneer de werkgever meer verwijtbaar wordt voor het ontslag.

Stap 4: Ontslagvergoeding berekenen

Voor het berekenen van de totale ontslagvergoeding vermenigvuldigt u de uitkomsten van de drie stappen, dus als volgt:

Ontslagvergoeding = Gewogen aantal dienstjaren * Bruto Maandsalaris * Correctiefactor

*Het totaal aantal dienstjaren wordt vanaf 6 maanden en 1 dag naar boven afgerond, en anders naar beneden. Per dienstjaar mag u op dezelfde manier afronden.

Vanaf 1 juli 2015 zal de ontslagvergoeding vervangen worden voor de transitievergoeding. U kunt hier meer lezen over de transitievergoeding.

De transitievergoeding is een onderdeel van de hervorming van het ontslagrecht en de werkloosheidswet. Deze vergoeding zal worden gebruikt voor het vinden van een andere baan. Dit is echter nog een wetsvoorstel dus er kunnen altijd kleine wijzigingen zijn.

Stamrecht BV

Een stamrecht BV is een besloten vennootschap. Deze vennootschap wordt opricht door de ex-werknemer voor het gebruikmaken van de stamvrijstelling. De stamvrijstelling was een Nederlandse belastingfaciliteit. Voor grotere ontslagvergoedingen, van meer dan 75.000 wordt het vaak aangeraden om een stamrecht bv op te richten.

Dit is een BV waarvan u zelf directeur grootaandeelhouder wordt. Hierdoor bent u volledig de baas en bepaalt u zelf de hoogte en de frequentie van uw uitkeringen, alsmede eventuele beleggingen met het geld van uw ontslagvergoeding.

Gouden handdrukken van meer dan 75.000 euro kunnen nu nog voorkomen bij het kantongerecht, maar een wetsvoorstel dat momenteel bij de 1e kamer ligt kan binnenkort de ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule maximeren op 75.000 euro.

Wanneer u wordt ontslagen zijn er meerdere dingen die u kunt doen. Eén van die dingen is een stamrecht BV oprichten. Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die door de ontslagen werknemer wordt opgericht.

De toenmalige werkgever stort de ontslagvergoeding op de bankrekening van de BV. Als ex-werknemer sluit u met de BV een stamrechtovereenkomst af.

In die overeenkomst staat dat de BV verplicht is om aan de ex-werknemer een periodieke uitkering te verstrekken. Het grote voordeel van een stamrecht BV is dan ook, dat u als werknemer niet direct belasting verschuldigd bent over de ontslagvergoeding.

De ontvangen ontslagvergoeding kan in zijn geheel worden geïnvesteerd in zakelijke activiteiten. De belastingtechnische basis waarop deze faciliteit is gebaseerd is de stamrechtvrijstelling. Om deze vrijstelling te mogen benutten moet er aan twee voorwaarden worden voldaan.

De eerste voorwaarde is dat het oprichten van de stamrecht BV eminent moet zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de oprichtingsakte door de notaris gekeurd dient te zijn. De tweede voorwaarde is dat het stamrechtovereenkomst ondertekend moet zijn. Die overeenkomst moet aan alle belastingtechnische vereisten voldoen.

Stamrecht BV oprichten

Het oprichten van een stamrecht BV wordt vooral aangeraden bij een grote som ontslagvergoeding. Het gaat hier om een ontslagvergoeding van meer dan 75.000 euro.

U bent zelf directeur van de BV en u kunt zelf de hoogte en de frequentie van uw uitkeringen bepalen. Toch is het oprichten van een stamrecht BV een heel proces. Hier vindt u wat informatie over het oprichten van een stamrecht BV.

Zo weet u wat u kunt verwachten en wat u zelf al kunt doen. Het oprichten van de BV kan alleen door een notaris worden gedaan. Voor de oprichting dient u gegevens, waaronder persoonlijke gegevens over de oprichter, door te geven aan de notaris.

Naast de persoonlijke gegevens moet de notaris ook de naamgeving en de doelstelling van de BV weten. Die naam mag niet hetzelfde zijn als de naam van al bestaande BV’s.

Tevens is het ook aan te raden om geen naam te kiezen die erg lijkt op de naam van een bestaand bedrijf. U kunt hiervoor de website van de Kamer van Koophandel raadplegen. Ook kunt u ervoor kiezen om een handelsnaamonderzoek uit te voeren. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Kamer van Koophandel. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.

Verder dient er een bankrekening te worden geopend. Hier wordt de gouden handdruk (ontslagvergoeding) op gestort. U kunt de rekening al openen voordat de stamrecht BV daadwerkelijk is opgericht.

De meeste banken hebben namelijk genoeg aan de conceptstatuten. Het kan zijn dat de bank om een uittreksel van de Kamer van Koophandel vraagt. Wijs in dat geval op de landelijke richtlijnen waarin staat dat dit nog niet nodig is.

Stamrechtovereenkomst

In een stamrechtovereenkomst wordt vastgelegd wanneer er uitkeringen gedaan worden. Zo zijn er twee mogelijkheden. De uitkeringen kunnen direct worden uitgekeerd of pas vanaf 65-jarige leeftijd.

Wanneer u ervoor kiest om de uitkeringen direct uit te keren, moet de hoogte van dit bedrag worden vastgelegd in de stamrechtovereenkomst.

Ook is er de tripartite (driepartijen) stamrechtovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat er een stamrecht gevestigd zal worden. Deze overeenkomst is vaak alleen nodig wanneer de ex-werkgever dit eist voor het overmaken van de ontslagvergoeding naar de stamrecht BV. Eén van de redenen waarom de ex-werkgever dit wil is om de aansprakelijkheid voor eventuele loonheffingen bij de ex-werknemer te leggen.

WW-uitkering

Wanneer u uw baan verliest komt u vaak in aanmerking voor een WW-uitkering. Het kan namelijk zijn dat u niet gelijk een nieuwe baan kunt vinden. De UWV bepaalt of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. 

In beginsel heeft het ontvangen van een ontslagvergoeding of de hoogte van de ontslagvergoeding geen effect op uw WW. Wanneer u echter een ontslagvergoeding heeft ontvangen na tussenkomst van de kantonrechter zal de WW over het algemeen pas 1-3 maanden ingaan na uw ontslag.

Deze 1-3 maanden noemt men de “fictieve opzegtermijn”, en hangt dus af van de opzegtermijn die op uw contract van toepassing is. Na deze 1-3 maanden zullen de WW-uitkeringen verder normaal verlopen.

Bij een andere vorm van ontbinding van het contract is er geen spraken van deze fictieve opzegtermijn. U kunt hier alles lezen over de WW-uitkering en hoe het in zijn werking gaat.

Wanneer u als werknemer uw baan verliest komt u vaak in aanmerking voor een WW-uitkering. U kunt uw baan verliezen doordat u ontslagen bent of wanneer uw werk stopt.

Het kan zijn dat u niet gelijk een nieuwe baan kunt vinden, in dit geval kunt u een WW-uitkering aanvragen. De hoogte van de WW-uitkering wordt bepaald door verschillende factoren. Wanneer u een WW-uitkering aanvraagt en vervolgens ontvangt, brengt dat een aantal verplichtingen met zich mee.

WW-uitkering aanvragen

Een WW-uitkering dient u bij  het UWV aan te vragen. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden voor een WW-uitkering en de UWV kijkt of u daaraan voldoet. U dient binnen één week nadat u werkloos bent geworden een WW-uitkering aan te vragen. Als u een WW-uitkering krijgt dient u verplicht te solliciteren.

Dit doet het UWV omdat zij werk wil stimuleren. Wanneer u niet verplicht solliciteert wordt de uitkering weer ingetrokken. U dient bewijs van sollicitatie op te sturen naar de UWV. Mensen die 64 jaar of ouder zijn of een eigen bedrijf starten, kunnen een sollicitatievrijstelling krijgen.

Het UWV verstrekt niet alleen de WW-uitkering maar helpt u ook bij het zoeken van een baan. Zij bieden cursussen aan, leggen contacten en hebben samenwerkingsverbanden met werkgevers. Op het moment dat u werkloos bent dient u zich in te schrijven op www.werk.nl. Met deze site kunt u actief opzoek gaan naar een andere baan.

Recht op uitkering

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen wilt u recht hebben op een WW-uitkering. Een paar van deze voorwaarden zijn: Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid, je moet werkloos zijn, je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk, je moet voldoen aan de wekeneis en je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor deskundige en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen, waaronder ook de WW-uitkering.

Dit doen zij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Er zijn vier kerntaken van de UWV. De eerste kerntaak is ‘werk’.

Het UWV stimuleert en ondersteunt mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. De tweede kerntaak is ‘indicatiestelling’. Het UWV beoordeelt volgens een eenduidige criteria. Kernpunt drie is ‘uitkeren’.

Het orgaan verzorgt snel en correct de uitkeringen. Het laatste kernpunt is ‘gegevensbeheer’. Het UWV zorgt ervoor dat iemand maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Bijstandsuitkering

Het kan zijn dat het UWV besluit dat je geen recht hebt op een WW-uitkering. U ontvangt dan een beschikking. Indien dit het geval is komt u alleen nog maar in aanmerking voor een bijstandsverzekering. Het nadeel is dat uw financiële situatie erg verslechterd. Uw inkomsten dalen namelijk aanzienlijk.  

Als uw twijfelt over de uitslag van het UWV kunt u ervoor kiezen om de uitslag aan te vechten. U kunt hiervoor een advocaat in dienst nemen. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.

Indien u niet goed om kunt gaan met geld kan de gemeente bijstand in natura geven. De gemeente betaalt dan bijvoorbeeld uw zorgverzekering of uw huur.